GERMANY SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN 2 mark 1905

GERMANY SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN 2 mark 1905