PUSHKALAVATI civic coinage circa 185-160 BC 3/4 karshapana

PUSHKALAVATI civic coinage circa 185-160 BC 3/4 karshapana