PUSHKALAVATI civic coinage circa 185-160 BC 1/10 karshapana

PUSHKALAVATI civic coinage circa 185-160 BC 1/10 karshapana