PUSHKALAVATI civic coinage circa 185-160 BC 1 1/2 karshapana

PUSHKALAVATI civic coinage circa 185-160 BC 1 1/2 karshapana