CHINA QING Dynasty 1 cash 1796-1820 AD JIA QING TONG BAO Suzhou mint Jiangsu dot upper left reverse

CHINA QING Dynasty 1 cash 1796-1820 AD JIA QING TONG BAO Suzhou mint Jiangsu dot upper left reverse