CHINA QING Dynasty 1 cash 1646-52 AD SHUN ZHI TONG BAO Jingzhou garrison mint Hubei

CHINA QING Dynasty 1 cash 1646-52 AD SHUN ZHI TONG BAO Jingzhou garrison mint Hubei