CHINA QING Dynasty 1 cash 1653-57 AD SHUN ZHI TONG BAO Jiangning mint

CHINA QING Dynasty 1 cash 1653-57 AD SHUN ZHI TONG BAO Jiangning mint