SAMANID Mansur I ibn Nuh dirham 357 AH (968 AD) Balkh mint

SAMANID Mansur I ibn Nuh dirham 357 AH (968 AD) Balkh mint