BUWAYHID Samsam Al-Daulah dirham 383 AH (993 AD) Sherez mint

BUWAYHID Samsam Al-Daulah dirham 383 AH (993 AD) Sherez mint