GHAZNAVID Mahmud dirham 386 AH (996 AD) Nishapur mint

GHAZNAVID Mahmud dirham 386 AH (996 AD) Nishapur mint