VIETNAM zinc LAP NGUYEN THONG BAO (18th century)

VIETNAM zinc LAP NGUYEN THONG BAO (18th century)