CHINA DA YUAN TONG BAO (Mongol) 10 cash (1310-11 AD)

CHINA DA YUAN TONG BAO (Mongol) 10 cash (1310-11 AD)