CHINA SHAO XI YUAN BAO iron 2 cash year 5 (1194 AD) Tongan mint

CHINA SHAO XI YUAN BAO iron 2 cash year 5 (1194 AD) Tongan mint