CHALKIS in EUBOEA bronze (3rd century BC)

CHALKIS in EUBOEA bronze (3rd century BC)